Legal Information

Predmet ugovora [v1 05/2020]

[1.1] Pružatelj usluga se obvezuje Korisniku pružiti izabrani paket usluga.

[1.2] Karakteristike izabranog paketa usluga javno su dostupne na www.NAME.ba, i smatraju se sastavnim dijelom ugovora.

[1.3] Na zahtjev Korisnika Pružatelj usluga može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom. Sve odredbe iz ugovora vrijedit ce i za dodatno pružene usluge.

Promjena cijena [v1 05/2020]

NAME.BA zadržava pravo promjene cijena navedenih na sajtu u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja.
Svaka besplatna domena se naplacuje prilikom obnove usluge.


Opće odrednice [v1 05/2020]

2.1. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača.
2.2. U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, Davatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci tačni, potpuni i ažurni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.
2.3. Davatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:
a) ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netačni ili neistiniti,
b) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,
c) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom.
2.4. Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektronskom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.
2.5. Korisnik je dužan elektronskom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.
2.6. Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.
2.7. Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.
2.8. Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.
2.9. S obzirom da poduzete mjere zaštite, Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.
2.10. Definicija “neograničenih resursa” i “FLAT” prometa (bandwitha), U nekim paketima NAME.BA ne ograničava količinu resursa koje pojedini Korisnik može iskoristiti. U dobroj vjeri i u skladu sa Uvjetima korištenja NAME.BA komercijalno nudi razumno velike ili nemjerene količine prometa po serveru (bandwitha), broja email adresa ili FTP korisničkih računa.
2.11. Korisnik izjavljuje da će prijave vezane uz umanjenje iznosa računa prijavljivati isključivo pismenim putem kroz korisničko sučelje Korisnika, ukoliko je prijava izvršena neki drugim načinom smatrat će se navažećom.
2.12. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Korisnika ako je tražena internet domena raspoloživa
2.14. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju SSL certifikata, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti SSL certifikat na ime Korisnika.
2.15. Davatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. U slučaju otkaza ugovora od strane Korisnika, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon stupanja promjena na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere, bez potrebe za aneksom.
2.16. Ako bilo koja ugovorna strana prekrši bilo koju odredbu ugovora, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge ugovorne strane odbije prihvatiti ugovorenu odredbu u roku od 3 dana, ugovor smije biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti. U slučaju otkaza ugovora zbog kršenja ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.
2.17. Davatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:
a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,
b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,
c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,
d) greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika,
e) problema kod dobavljača usluga Davatelju usluga,
f) problema izvan nadležnosti Davatelja usluga,
g) utjecaja više sile.
2.18. Sve-ukupna odgovornost Davatelja usluga za bilo kakvu štetu Korisniku, koja je nastala krivicom Davatelja usluga, neće prelaziti iznos namira koje je Davatelj usluga primio od Korisnika u zadnjih 6 mjeseci.
2.19. Davatelj usluga korisniku daje garanciju na minimalni 99,9% mjesečni uptime, stim da se 0,1% uptime-a odnosi na održavanje servera kao što su update modula, restart po potrebi i slične radnje na serveru.
2.20. Davatelj usluga nije odgovoran za sadrzaj koji se nalazi na stranici korisnika usluga.
2.21. Ukoliko davatelj usluga bude doveden pred sud zbog korisnika tj. zbog zlostavljanja usluga od strane korisnika(neprikladnog sadzaja na stranici, bilo kakve klevete ili ogovaranja treceg lica ) Davatelj usluga ce dati sve informacije o korisniku koji je zlostavljao uslugu.

Ilegalna upotreba [v1 05/2020]

Sve usluge koje nudi NAME.BA se smiju i mogu koristiti samo u legalne svrhe. Na našim serverima je zabranjen ilegalan sadržaj, a u njega se ubraja sledeće:


 • Proxy skripte
 • IP Skeneri
 • Bilo kakav oblik wareza i warez linkovanje
 • Mail bombarderi
 • Bruteforce skripte
 • File servisi
 • Nulled skripte i CMS-ovi
 • Phishing sajtovi
 • Hakerski sajtovi, arhive
 • Sajtovi sa pornografskim materijalom
 • Shell skripte
 • IRC i chat skripte i botovi
 • Sajtovi koji šire rasnu, vjersku, nacionalnu i bilo koju drugu mržnju.
 • Stranice na kojima se utvrdi da sadrže dječiju pornografiju ili budu povezane sa istom biće automatski suspendovane, bez prethodne najave ili obavještenja, a prekršitelji će biti prijavljeni odgovarajućoj agenciji za provođenje zakona.
Garancija na povrat novca [v1 05/2020]

NAME.BA daje garanciju na povrat novca u roku od 30 dana na sve Hosting i Streaming usluge ukoliko tehnicki ne ispunjavamo sve navedene uslove iznad.

Za povrat novca potrebno je otvoriti tiket u tehnickom odjelu i navesti validan tehnicki razlog za prekid usluge.

Ne vrsimo povrat novca za domene.

Politka Privatnosti [v1 05/2020]

NAME.ba se obavezuje čuvati povjerljivo Vaše lične podatke kod narudžbi, koji su prikupljeni isključivo zbog poslovnog odnosa sa korisnikom. U radu vršimo analizu pristupa sajtu radi vođenja statističkih podataka i pritom automatski skupljamo Internet IP adrese onih koji su pristupali sajtu. Ostale lične podatke prikupljamo u svrhu korištenja usluga, i osim toga isti podaci su zaštićeni uz obavezu da se ne mogu prodati ili ustupiti trećoj strani bez vaše eksplicitne saglasnosti osim u sljedećim slučajevima:

 • 1. Ustupanja usluga trećem licu u slučaju da je NAME.BA samo posrednik u prodaji iste.
 • 2. Prodaje ili inkorporacije NAME.ba-a trečem licu koji će preuzeti pružanje istih usluga umjesto ili za NAME.BA.
 • 3. U slučaju da ste korištenjem ili štetnim djelovanjem preko ili sa naših usluga/servera prekršili zakone.
 • 4. U slučaju da korištenjem usluga/servera vršite ili propagirate nasilje ili terorizam.

Politika slanja E-mailova

Ne tolerišemo spam. Sa Vama komuniciramo putem e-maila uz Vaš pristanak prijavom za ili kupovinom naše usluge. U svakom momentu možete da nas obavjestite o prestanku primanja naših e-mejlova.

Bezbijednost Vaših podataka

Koristimo sva moguća raspoloživa sredstva kojima se osigurava bezbijednost Vaših podataka koji se čuvaju kod nas. Uz nas ste sigurni!
Svi sajtovi preko 10GB nisu ukljuceni u Redovan Backup. Prije naručivanja usluga pročitajte sve naše pojmove iz Uvijeta Korištenja.